FULL_TIME

Full Stack Developer - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-26

Taakomschrijving

 • Ontwikkelen van nieuwe programma's
 • Bestuderen van het programmadossier
 • Testen van programma's
 • De rol van 'Productverantwoordelijke' vervullen (wanneer aangesteld als dusdanig) teneinde een efficiënt gebruik van het product in kwestie te verzekeren evenals de goede werking van de toepassingen die ermee ontwikkeld worden.
 • Meewerken aan finalisering van de uitvoeringsinstructies en het programmadossier
 • Samenwerken met de solution architect, projectleider en de functioneel analist om de afstemming van de ontwikkelingen op de functionele behoeften te garanderen
 • De specifieke kenmerken van een referentiearchitectuur (voorgeschreven door de lead architect) definiëren om deze af te stemmen op de behoeften van het betreffende project.
 • Een programmatiedocumentatie opstellen op basis van de architectuur gedefinieerd door de Solution Architect
 • De uitvoering opvolgen om te garanderen dat het programmatiewerk conform is met de specificaties van de Solution Architect en de regels inzake good practices in het algemeen
 • Erop toezien dat de code correct gedocumenteerd wordt om ze makkelijker begrijpbaar te maken bij latere interventies (volgende iteraties tijdens de ontwikkelingsfase, onderhoud, …) of wanneer ze overgenomen worden door een andere architect.
 • De code review uitvoeren om de kwaliteit van de programmatie te verifiëren
 • Deelnemen aan de uitwerking en de verspreiding van de standaarden en procedures om de kwaliteit van de ontwikkelingen te verhogen
 • De regels inzake informatieveiligheid kennen, respecteren en toepassen om de continuïteit van de organisatie te garanderen, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en de terbeschikkingstelling van de verwerkte gegevens.

Profielomschrijving

 • In bezit zijn van een bachelor of master diploma
 • Kennis en praktische ervaring met volgende technologieën :
 • Angular 9
 • HTML5
 • Front-End with graph DB rendering (is een plus)
 • Ervaring met NoSQL databanken (elasticsearch, JSON document store, graphDB)
 • JAVA EE
 • Spring
 • goede kennis van de Nederlandse, Franse en Engelse taal
 • Hebben tenminste 2 jaar professionele ervaring in een gelijkaardige positie

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.
Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.
Indien je je kandidaat stelt voor een functie bij de Veiligheid van de Staat word je gevraagd om enige discretie aan de dag te leggen en je communicatie hierover binnen uw directe en indirecte omgeving te beperken.

Wij Bieden
Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.