IT-manager - Kind en Gezin

Brussel
2019-04-02
2020-07-04

IT-manager
Graad: Afdelingshoofd
Rang: A2A
Standplaats: Brussel
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Kind en Gezin
Vacaturenummer: 28652

 

1 Functiecontext

De missie van Kind en Gezin, namelijk “voor elk kind waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren samen met de partners van Kind en Gezin”, is richtinggevend voor alle activiteiten van het agentschap – zowel in de directe dienstverlening en contacten met ouders en jonge kinderen als voor de ondersteunende activiteiten.

ICT ondersteunt de interne en externe dienstverlening van Kind en Gezin door het ontwerpen, bouwen en ondersteunen van ICT-oplossingen en het verzorgen van de volledige ICT-dienstverlening.
ICT wil klantgericht een voortrekker zijn in de digitale dienstverlening voor alle medewerkers, buren binnen de overheid, partners van Kind en Gezin en voor alle burgers. Hierbij ligt de focus op een ICT die aantrekkelijk, effectief, efficiënt, modern en begrijpelijk is voor iedereen. ICT gaat voor het leveren van producten en diensten die werken met oog voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
ICT denkt strategisch mee en wil samen met anderen oplossingen vinden om de doelen van het agentschap te bereiken.

In de dienstverlening stelt Kind en Gezin een aantal waarden centraal: “respect voor de rechten van het kind” en “respect voor diversiteit”. We verwachten dat je bewust rekening houdt met de diversiteit van onze klanten en je collega’s omdat Kind en Gezin gelooft in de kwaliteiten van elkeen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, afkomst, geaardheid, levensvisie, levensstandaard, gezondheidstoestand, scholingsniveau. In het bijzonder verwachten we dat je kinderen beschouwt als volwaardige personen, hoe klein en onmondig ook. Daarnaast verwachten we dat je op een open, positieve, deskundige en gedreven manier onze klanten verder helpt en dat je het cultuurkompas van Kind en Gezin hanteert als richtingwijzer.
Om een functie succesvol te kunnen uitvoeren bij Kind en Gezin vragen wij eveneens van al onze medewerkers een zekere kennis over de werking van Kind en Gezin. Meer informatie is terug te vinden via https://www.kindengezin.be/.

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 

2 Takenpakket

2.1 Doel van de functie

Binnen het kader van het algemeen beleid van Kind en Gezin, plannen, organiseren, coördineren, dynamiseren, innoveren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van het Vlaamse team ICT met als doel de korte- en lange termijndoelstellingen van het Vlaams team ICT te realiseren en bij te dragen tot de realisatie van de opdracht en de ambities van Kind en Gezin en van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

2.2 Resultaatsgebieden

2.2.1 Innovatie en ondernemerschap

In samenwerking met de leidend ambtenaar en andere afdelingshoofden, stimuleren van initiatief, resultaatgerichtheid, vernieuwing, eigenaarschap en ondernemerschap bij collega’s en werknemers met als doel de innovatie-  en moderniseringsdoelstellingen van de Vlaamse overheid door te vertalen binnen de eigen organisatie en hieraan concreet invulling te geven op de werkvloer.

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van applicaties en het beheer van de technische infrastructuur en de technische ondersteuning op het vlak van ICT van alle Kind en Gezin-diensten;
 • Belichamen, stimuleren en (binnen het juridische kader) uitdragen van innovatie en ondernemerschap op de werkvloer;
 • Aanmoedigen van nieuwe ideeën, efficiëntere alternatieven, werkvormen en methodes;
 • Initiëren van en (laten) participeren aan multidisciplinaire projectteam-werking;
 • De Vlaamse overheid profileren als een aantrekkelijke werkgever voor een generatie mondige, flexibele en mobiele mensen door minder hiërarchische aansturing, netwerkverbanden te stimuleren, mobiliserende projecten op te zetten…;
 • Optimaal benutten van digitalisering, flexibele werkvormen en -omgeving.

2.2.2 Leiding geven

Aansturen, ontwikkelen en evalueren van medewerkers met als doel steeds over competente en gemotiveerde medewerkers te beschikken, nodig voor het realiseren van de missie en doelstellingen van het Vlaamse team ICT, binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid van de Vlaamse overheid.

 • Is verantwoordelijk voor het management van het Vlaamse ICT-team, dit omvat o.m. het efficiënt en effectief inzetten van de beschikbare mensen en middelen;
 • Vanuit een eigen sterk leiderschap managen en motiveren van diverse (generaties, culturen, seksen...) werknemers en hen aanmoedigen zelforganiserend in (sub)teams tot de gewenste resultaten te komen;
 • In overleg en samenwerking met HR instaan voor een geïntegreerd en efficiënt HR-beleid binnen het eigen Vlaamse ICT-team;
 • (Bijdragen tot het) aantrekken (“branding”), selecteren, rekruteren en onthalen van de geschikte medewerkers;
 • Inzetten van medewerkers in processen en projecten conform competenties, talenten en ambities;
 • Talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers identificeren, ondersteunen van  vorming en competentie-ontwikkeling van medewerkers, interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling stimuleren;
 • Verzekeren van een goede uitvoering van het prestatiemanagementproces (afspreken van doelstellingen, opvolgen, coachen en begeleiden, evalueren en waarderen);
 • Integer toepassen van het beloningsbeleid;
 • Intern communiceren door medewerkers te informeren en te betrekken rond werking, resultaten, ontwikkelingen die het Vlaamse team ICT en medewerkers aanbelangen…;
 • Scheppen en op peil houden van een stimulerend, dynamisch en constructief werkklimaat in het Vlaamse team ICT.

2.2.3 Organisatorische optimalisering

In overleg met de leidend ambtenaar en met de andere leden van het management, instaan voor het opzetten, up-to-date houden en continu optimaliseren van processen, structuren, rollen en resources binnen en over het organisatorische Vlaamse team ICT heen met als doel een effectief werkkader en kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren rekening houdend met de verander(en)de maatschappelijke, sociaaleconomische context.

 • Staat in voor het verwerven en onderhouden van kennis m.b.t. de bij Kind en Gezin gebruikte hard- en software;
 • Verzekert een interne informatiedoorstroming binnen het team zodat algemene informatie relevant voor de werking van Kind en Gezin en het team vlot ter beschikking komt;
 • Maakt gepaste keuzes m.b.t. de inzet van personeel en middelen om de beleidskeuzes maximaal mee te ondersteunen;
 • Adviseren van de leidend ambtenaar met betrekking tot risico-issues, zodat deze bij het nemen van beslissingen op de hoogte is van alle risico-implicaties en waar nodig risico-beheersingsplannen ontwikkelen (risicomanagement);
 • Ontwikkelen en implementeren van systemen van kennismanagement (kennismanagement);
 • Stimuleren van multidisciplinaire projectwerking (projectmanagement);
 • Beheren en optimaliseren van de toegewezen budgetten en mensen, continu zoekend naar effectiviteitsverhoging (resource management, budget management);
 • Permanent monitoren, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de uitgevoerde processen (procesmanagement);
 • Formuleren van voorstellen tot aanpassing van procedures en regelgeving teneinde kostenefficiëntie te optimaliseren;
 • Op basis van analyses de organisatiestructuur, werkprocessen, procedures continu optimaliseren (innoveren en besparen, taken herverdelen, inspelen op mogelijke synergiën binnen en buiten het Vlaamse team ICT, toepassen van ‘goede praktijken…).

2.2.4 Visieformulering en strategievertaling

In overleg met de leidend ambtenaar en met de andere leden van het management, mee-formuleren van de visie voor Kind en Gezin en actualiseren van de opdracht van het Vlaamse team ICT en deze ‘vertalen’ naar concrete operationele doelstellingen en projecten voor het Vlaamse team ICT met als doel een duidelijke visie en een dynamiserende leidraad voor de aanpak van het Vlaamse team ICT te verkrijgen.

 • Volgt de marktevolutie op, op het vlak van ICT, vanuit de invalshoek hard-, software en innovatie en kan deze inzichten toepassen om de (niet-fysieke) dienstverlening van Kind en Gezin toekomstgericht verder te kunnen verzekeren en uitbouwen;
 • Als lid van het management mee formuleren en up-to-date houden van een visie, missie, opdracht en algemene strategie van het agentschap Kind en Gezin;
 • Formuleren van de doelstellingen en prestatie-indicatoren voor het Vlaamse team ICT, zowel doelstellingen die hun oorsprong vinden in technologische evoluties als doelstellingen die voortkomen uit noodzakelijke ICT-ondersteuning van (nieuwe) vormen van dienstverlening;
 • Bijdragen tot het opmaken van strategische en operationele plannen, van de begroting, etc. conform de regels van het beleidsplannenproces;
 • Bijdragen tot het opmaken van de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan;
 • Formuleren en initiëren van veranderingsinitiatieven en innovatieprojecten.

2.2.5 De activiteiten, de dagelijkse werking van de afdeling

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de reguliere activiteiten van het Vlaamse team ICT met als doel te verzekeren dat de doelstellingen van het Vlaamse team ICT op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze gerealiseerd worden.

 • Beheert de ICT-budgetten en legt deze op transparante wijze voor aan de collega’s van het management;
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van de beleidsopties en de voortgangscontrole op de uitvoering van de beslissingen binnen het ICT-werkingsdomein;
 • Een hoog niveau van klantentevredenheid verzekeren (zelf goede relaties onderhouden met interne en externe klanten, instaan voor een goede klachtenbehandeling, de klantgerichtheid van heel het Vlaamse team ICT bevorderen, klantenbevraging organiseren en kwaliteit van de dienstverlening evalueren naar de interne en externe klant...);
 • Medewerkers aansturen vanuit een niet-hiërarchische visie op leiderschap om binnen de zelforganisatie interne werkafspraken, regels en procedures op te maken en deze te respecteren;
 • Efficiënt inzetten van de medewerkers (geschikte persoon op het juiste proces/project volgens competenties, talent, ambities) o.a. rekening houdend met de vastgelegde strategische prioriteiten van het agentschap;
 • Zorgen voor een goede werkverdeling en samenwerking en productieve sfeer onder de medewerkers; coachend vanuit het eigen leiderschap bijsturen waar nodig;
 • Optreden als ultiem escalatieniveau bij afhandeling van complexe, gevoelige operationele dossiers en eventueel zelf opvolgen van specifieke, belangrijke dossiers;
 • Medewerkers helpen bij het behandelen van complexe opdrachten of dossiers;
 • Opvolgen van de budgetten en resultaten… aan de hand van prestatie-indicatoren en bijsturen wanneer nodig;
 • Zorgen voor de ‘marketing’ van de prestaties, diensten, producten…;
 • Zorgen voor rapportering, conform de afspraken.

2.2.6 Beleidsvoorstellen en -adviezen

(Vanuit de ervaring bij de beleidsuitvoering) bijdragen tot het maken van beleidsvoorstellen en –adviezen met als doel het strategisch beleid van Kind en Gezin en van het beleidsdomein WVG mee vorm te geven.

 • Bijdragen aan de formulering van het strategisch beleidskader voor het ganse agentschap, met specifieke aandacht voor een optimale afstemming tussen de business en ICT. Maakt ideeën, voorstellen en suggesties over aan andere diensten en afdelingen op eigen initiatief of op vraag;
 • Bijdragen tot het (strategisch) beleidsplannenproces van de entiteit: o.a.
  • Actualiseren van de omgevingsanalyse
  • Luisteren naar voorstellen van belanghebbenden en medewerkers
  • Signaleren van relevante signalen uit het werkveld, vanuit adviesraden,
   etc.
  • Vanuit de eigen ervaring peilen naar trends, (maatschappelijke) behoeften, kansen tot mogelijk nieuwe dienstverleningen, etc.
  • Aanreiken van gegevens vanuit de beleidsuitvoering en zorgen voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen (leidend ambtenaar, collega’s, departement, etc.)
 • Op vraag of op eigen initiatief adviezen of beleidsvoorstellen formuleren;
 • Toetsen van beleidsvoorstellen van de voogdijoverheid of andere partner-overheden op haalbaarheid en hierover feedback geven.

2.2.7 Synergie en samenwerking (binnen Kind en Gezin, samenwerking in het beleidsdomein WVG, met andere Vlaamse, lokale, federale, Europese of mondiale instellingen en/of stakeholders)

Ontwikkelen, stimuleren en bijdragen aan de samenwerking binnen en tussen diverse beleidsdomeinen en beleidsechelons met als doel mogelijke synergiën voor de burger optimaal te benutten en verkokering tegen te gaan.

 • Volgt de noodzakelijke samenwerking met andere afdelingen en teams op, o.a. door bijdrage aan projecten (i.h.b. projecten uit het jaarlijkse ondernemingsplan). Actief meewerken aan de samenstelling van lokale, Vlaamse en beleidsdomeinoverschrijdende projectteams;
 • Versterken van de synergiën en de transversale samenwerking met diverse spelers en stakeholders op lokaal, Vlaams, federaal en Europees/mondiaal niveau (zeer actief de bestaande “schotten” en de “silo-verkokering” afbreken en overstijgen);
 • Via onderling overleg, met de leidend ambtenaar en de collega’s collegiaal Kind en Gezin mee besturen om te komen tot een coherente samenwerking binnen de entiteit, het beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen;
 • In overleg met de collega’s verbeteren van de structuur die het samenwerken optimaliseert;
 • Meewerken aan de samenstelling van lokale, Vlaamse en beleidsdomeinoverschrijdende projectteams;
 • Zelf initiëren en zelf (of medewerkers laten) participeren aan werk, stuur- of projectgroepen op niveau van Kind en Gezin, het beleidsdomein WVG, of over de beleidsdomeinen heen met oog op coherentie en efficiëntie.

2.2.8 Externe vertegenwoordiging en netwerking

Bijdragen tot een adequate externe vertegenwoordiging en uitbouwen van relevante contacten met de belangrijkste stakeholders met als doel een snelle informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de Vlaamse overheid te versterken.

 • Vertegenwoordigt Kind en Gezin in diverse professionele ICT-gerelateerde fora, raden, commissies en participeert actief aan diverse overlegorganen;
 • Participeert aan ICT-gerelateerde projecten die het eigen agentschap overstijgen;
 • Binnen de afspraken vastgelegd in het communicatiebeleid van Kind en Gezin, optreden als woordvoerder van het Vlaamse team ICT of van de hele organisatie;
 • Opbouwen en onderhouden van functionele netwerken (personen, doelgroepen, adviesraden…) in het werkingsgebied van het Vlaamse team ICT of aanverwante gebieden;
 • Vertegenwoordigen van Kind en Gezin in raden, commissies, projectgroepen…;
 • Medewerkers aansporen om hun eigen professioneel netwerk uit te bouwen (seminaries, conferenties...);
 • Inzicht verwerven in en professioneel omgaan met belangen en agenda’s, politieke gevoeligheden en spanningsvelden, informele invloeds- en machtsstructuren van stakeholders;
 • Overziet het contractbeheer met leveranciers en de SLA’s afgesloten met andere agentschappen waar de ICT van Kind en Gezin diensten aan verleent.


3 Profiel

3.1 Formele deelnemingsvoorwaarden

U kan deelnemen aan de selectieprocedure indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U hebt tenminste een masterdiploma dat toegang verleent tot niveau A, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot een niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren;
 • U hebt 6 jaar relevante beroepservaring aan te tonen in de volgende domeinen:
  • U hebt minstens 3 jaar ervaring met de globale ontwikkeling en beheersing van IT-systemen (bij voorkeur in een overheidscontext). Hieronder verstaan we de ontwikkeling van nieuwe systemen, bijsturingen en onderhoud aan bestaande systemen EN;
  • U hebt minstens 2 jaar ervaring met het leiden van ICT-projecten, het adviseren van het management, richting geven, coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) IT-medewerkers.

Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

In uw sollicitatieformulier dient u aan te tonen dat u beschikt over de gevraagde ervaring.

Indien u uw diploma buiten de Benelux behaalde, moet u bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat uw diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. U kan dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als u het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u bij aanwerving aantonen dat u geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan u contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Céline Cleenewerck, celine.cleenewerck@vlaanderen.be, 0499 94 44 42).

3.2 Competenties

3.2.1 Vaktechnische competenties

 • U hebt kennis van IT-infrastructuurcomponenten, IT-ontwikkelingsmethodologieën, de inrichting van een productieve ICT-omgeving.
 • U hebt noties van IT-veiligheidskaders en privacyaspecten (GDPR).
 • U hebt inzicht in de rol en de betekenis van ICT in een context van gezondheidsbevordering, preventie en hulpverlening én de wijze waarop dit kan ingezet worden om efficiëntiewinst te maken en de dienstverlening te optimaliseren.
 • U kunt de SCRUM-methodiek en projectmanagement hanteren.

3.2.2 Persoonsgebonden competenties

Verantwoordelijkheid nemen – Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie (niveau 3)

 • Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit
 • Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele normen en spreekt ook anderen erop aan
 • Zorgt ervoor dat iedereen in de entiteit of organisatie op de hoogte is van de doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige ondersteuning om ze te respecteren
 • Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn binnen de eigen entiteit
 • Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar mogelijk, binnen en buiten de organisatie

Samenwerken – Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de entiteitsgrenzen heen (niveau 3)

 • Zoekt contacten over barrières en cultuurverschillen heen, benadrukt het ‘wij’-gevoel
 • Werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle belanghebbenden
 • Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die zijn entiteit overstijgen
 • Draagt samenwerking uit om het algemeen belang te dienen over de grenzen van de entiteit heen
 • Gebruikt zijn invloed om processen en structuren te (her)tekenen die de cocreatie stimuleren

Visie – Brengt een beleid naar voren dat de entiteit of organisatie op lange termijn beïnvloedt (niveau 3)

 • Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt de organisatie hierop voor
 • Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren
 • Bewaakt de langetermijnstrategie; ondanks de dagelijkse gebeurtenissen
 • Ontwikkelt een beleid om de missie en doelstellingen van de organisatie te realiseren
 • Draagt de missie van de organisatie zowel intern als extern uit

Beslissen – Neemt beslissingen in situaties waarin het risico duidelijk in te schatten is (niveau 2)

 • Neemt beslissingen waarvoor voldoende maar nog niet alle informatie aanwezig is
 • Neemt een beslissing als hij de gevolgen voldoende kan inschatten
 • Neemt berekende risico’s (er is een zeker risico, en dat kan bepaald worden) en heeft hier een gegronde argumentatie voor
 • Kent de belangen van anderen en neemt deze mee in zijn beslissing
 • Neemt en handhaaft beslissingen, ook bij weerstand en tegendruk

Richting geven – Geeft richting op het niveau van processen en structuren (niveau 2)

 • Schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden en teams van de entiteit
 • Zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen efficiënt ingezet worden met het oog op de gezamenlijk te behalen doelstelling
 • Voorziet in mogelijkheden voor communicatie en overleg binnen het team en stimuleert het gebruik daarvan
 • Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het oog op het bereiken van de doelstellingen
 • Bewaakt processen en structuren en stuurt ze indien nodig bij om de efficiëntie of kwaliteit van de werking te verzekeren of te verbeteren

Klantgerichtheid – Optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties (niveau 3)

 • Legt voor zijn entiteit meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid
 • Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen
 • Past diensten, procedures en structuren aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van belanghebbenden te beantwoorden
 • Onderneemt extra acties om de relatie met belanghebbenden op te bouwen en/of te bestendigen
 • Stimuleert en faciliteert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vindt u op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

3.3 Toelatingsvoorwaarden

Op datum van aanwerving dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. U geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. U slaagt in de selectieprocedure.
 4. U bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

 

4 Selectieprocedure

4.1 CV-screening (april 2019)

Aan de hand van het door u ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of u al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3.1, voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

4.2 Externe potentieelinschatting (april 2019)

De kandidaten die toegelaten worden na de CV-screening worden opgeroepen om deel te nemen aan een externe potentieelinschatting bij een extern kantoor. Tijdens de externe potentieelinschatting worden de persoonsgebonden competenties bevraagd.

De externe potentieelinschatting bestaat uit:

 • Competentiegericht interview;
 • Persoonlijkheidsvragenlijst;
 • Rollenspel;
 • Analyse- en presentatieoefening;
 • Peiling van de leiderschapsrollen.

Deze fase is adviserend. De resultaten van de externe potentieelinschatting worden meegenomen naar de functiespecifieke selectie wat betekent dat alle kandidaten die deelnemen aan de externe potentieelinschatting doorstromen naar de volgende selectiefase, ongeacht het eindresultaat.

4.3 Functiespecifieke selectie (mei 2019)

De functiespecifieke selectie bestaat uit onder andere een presentatie van de managementvisie en een vragenronde door de leden van het managementcomité van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om de functionele kennis, wederzijdse verwachtingen, inpasbaarheid in het team en de motivatie van de kandidaat af te toetsen.

Voorafgaand aan de functiespecifieke selectie wordt aan de kandidaten gevraagd om een managementvisie in te dienen.
In de managementvisie geeft u uw visie op leiding geven vanuit een niet-hiërarchische visie op leiderschap in een open netwerkorganisatie en de specifieke wijze waarop u het zelforganiserend team ICT met deze opdracht zou managen weer. Het is niet de bedoeling om in de managementvisie theoretische modellen of concepten over leidinggeven en organisaties te beschrijven maar een concreet zicht te geven over hoe u het Vlaams team ICT zal leiden, rekening houdend met de inhoudelijke uitdagingen en knelpunten van de IT-systemen en de helpdesk ICT in de context van de entiteit en het beleidsdomein waartoe ze behoort. Deze managementvisie moet bondig zijn (max. 10 blz.).

Er zal u tijdig gevraagd worden uw managementvisie voor te bereiden.

Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve (zonder rangschikking).

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

​​​​​​​4.4 Beslissing meest geschikte kandidaat

De leidend ambtenaar van Kind en Gezin maakt een keuze uit de lijst van de geschikte kandidaten en neemt een gemotiveerde beslissing tot aanstelling in het mandaat.

De geselecteerde kandidaat wordt toegelaten tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur met de rang A2M (tenzij men reeds benoemd is in de graad van hoofdadviseur) en aangewezen bij mandaat in de vacant verklaarde functie van afdelingshoofd (rang A2A). 

Na gunstig gevolg van de proeftijd wordt de titularis vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur. 

​​​​​​​4.4 Niet nodeloos hertesten

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.
 

5 Salarisschaal

Aan de mandaatgraad van afdelingshoofd met rang A2A wordt volgende functionele loopbaan verbonden:

 • Eerste mandaat van afdelingshoofd: A285
 • Afdelingshoofd met 6 jaar schaalanciënniteit: A286

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan u uw nettosalaris berekenen, aangepast aan uw individuele situatie.
 

6 Hoe kan u solliciteren?

Hebt u interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 april 2019.

U stuurt het ingevulde sollicitatieformulier via mail naar managementjobs@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer. Geef in uw sollicitatieformulier ook aan of u denkt recht te hebben op een vrijstelling of het principe van niet nodeloos hertesten.

Behaalde u na 2002 uw diploma in een Vlaamse onderwijsinstelling en zit uw diploma in de LED-databank? Dan moet u ons geen kopie van uw diploma bezorgen. Zit uw diploma niet in de LED-databank, bezorg ons dan een kopie van uw diploma bij uw sollicitatie.

Hoe kan u de LED-databank raadplegen?
Log met uw elektronische identiteitskaart (eID) of token in op  http://leerenervaringsbewijzendatabank.be. Klik vervolgens op  ‘ga naar LED’ onder de rubriek ‘LED voor sollicitanten’.

Uw kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • u het sollicitatieformulier gebruikt;  
 • u een kopie van uw diploma bezorgt (tenzij dit in de LED-databank zit);
 • u uw kandidatuur uiterlijk op 5 april 2019 naar ons stuurt.

Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.

U vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
 

7 Vragen

Als u bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kan u contact opnemen met:

Ingrid Bombay
Afdelingshoofd Kind en Gezin
Ingrid.bombay@kindengezin.be
Tel. 02 533 14 07

Als u bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kan u contact opnemen met:

Céline Cleenewerck
Selectieverantwoordelijke managementjobs
Celine.cleenewerck@vlaanderen.be
Tel. 0499 94 44 42

Als u bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan u terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be


8 Feedback

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen juni 2019.

Na kennisgeving van uw resultaat kan u feedback vragen. U kunt daarvoor een mail sturen naar celine.cleenewerck@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.
 

9 Reserve en geldigheid

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten zonder rangschikking.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De leidend ambtenaar van Kind en Gezin kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als IT-manager. Desgewenst kan de leidend ambtenaar van Kind en Gezin beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd door andere entiteiten van de Vlaamse overheid voor het invullen van de functie van IT-manager met de graad van afdelingshoofd.

De wervende entiteit kan bijkomende deelnemingsvoorwaarden opleggen. De kandidaten die hieraan voldoen, worden uitgenodigd voor een bijkomend gesprek waarin de motivatie, de wederzijdse verwachtingen, de inzetbaarheid in de functie, maximum 2 bijkomende persoonsgebonden competenties en/of een test voor bijkomende vaktechnische competenties aan bod kunnen komen.

De entiteiten van de Vlaamse overheid die kandidaten uit de werfreserve uitnodigen, kunnen inzage verkrijgen in de rapporten en resultaten van de vorige selectiestappen (zie 4.1, 4.2 en 4.3) van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een bijkomend gesprek. De rapporten en resultaten worden vertrouwelijk behandeld.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve.
Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.