FULL_TIME

Solution architect TSP Workflow en Document Management - Provincie Antwerpen

Antwerpen BE
2020-10-20
2020-11-29

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers.
Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van solution architect voor de Dienst ICT Projecten en Oplossingen binnen het Departement ICT. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden.

De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor toekomstige gelijkaardige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

Wie zijn wij?

Binnen het departement schrijven we Samenwerking, Ownership en Klantgerichtheid met een hoofdletter. Onze dagelijkse werking en de dienstverlening hangen af van hoe jij de klant centraal zet in jouw beslissingen, hoe jij verantwoordelijkheid en initiatief neemt in het oplossen van jouw vragen en problemen en hoe jij andere collega’s betrekt in het neerzetten van een sterk resultaat. Kortom, strategische kernwaarden die jij moet delen en vertalen in dagdagelijks gedrag binnen ons departement.

De Dienst ICT Projecten en Oplossingen (DIPO) is via het Team Strategische Platformen (TSP) verantwoordelijk voor CRM, Sharepoint, Sindala (workflow- en documentmanagement) en GIS. Binnen het Team Geïntegreerde Oplossingen (TGO) zorgt de dienst voor integraties en portaalfunctionaliteiten. Releases van de strategische platformen worden gecontroleerd op kwaliteit met de gestructureerde testondersteuning van het Team Testing (TST). Om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten zijn er projectleiders en functioneel/business analisten ter beschikking vanuit het Team Projectmanagement (TPM).

Het domein Sindala bevindt zich binnen de dienst ICT Projecten en Oplossingen in het team Strategische Platformen. Je rapporteert aan de verantwoordelijke van dit team. Je maakt samen met de andere solution architecten en de applicatie architect binnen het departement structureel deel uit van het applicatie overleg onder voorzitterschap van de Teamverantwoordelijke ICT Architectuur. Je maakt samen met de andere solution architecten binnen het departement structureel deel uit van de Release Board.

Het Departement Informatie- en Communicatie Technologie (DICT) bestaat uit drie diensten:

 • De dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS) zorgt enerzijds binnen het team ICT Infrastructuur (TIN) voor het opzetten en beheren van een performante organisatie brede ICT infrastructuur en anderzijds binnen het team ICT Operations (TIO) voor de ondersteuning van de organisatie brede ICT infrastructuur en toepassingen en voor het beheer van de individuele werkplek van onze eindgebruikers.
 • De dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO) is via het team Strategische Platformen (TSP) verantwoordelijk voor CRM, Sharepoint, Sindala (Workflow- en Documentmanagement) en GIS. Binnen het team Geïntegreerde Oplossingen (TGO) zorgt de dienst voor integraties en portaalfunctionaliteiten. Releases van de strategische platformen worden gecontroleerd op kwaliteit met de gestructureerde testondersteuning van het team Testing (TST). Om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten zijn er projectleiders en functioneel/business analisten ter beschikking vanuit het team Projectmanagement (TPM).
 • De dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO) werkt binnen het team ICT Architectuur (TIA) de ICT architectuur uit in lijn met de visie en strategie van het departement. Het team Stakeholdersmanagement (TSM) maakt de brug tussen het departement en de stakeholders via de ondersteuning voor communicatie, service management en accountmanagement. Binnen het team Management Ondersteuning (TMO) zorgen ze voor de administratieve ondersteuning van het departement.

Waar situeer je je als Solution Architect binnen het departement?

Het domein Sindala bevindt zich binnen de dienst DIPO in het team Strategische Platformen – Cel Sindala. Je rapporteert aan de teamverantwoordelijke van dit team.

Wat is Sindala?

Sindala werd in het leven geroepen als platform voor geautomatiseerde proces- en documentbeheer. Het platform zorgt voor:

 • een maximale doelmatige afhandeling van procesgerichte taken, die voortvloeien uit de aan het provinciebestuur toevertrouwde bevoegdheden
 • verhoging kwaliteit van de dossier en projectopvolging
 • Verhogen kwaliteit van de informatie
 • betere rapportering over projecten en processen
 • vlottere samenwerking en uitwisseling van gegevens

Het Sindala platform draait op een opentext documentum versie 16.4 backend en is ontsloten via verschillende webapplicaties:

 • documentum Webtop interface
  • gebouwd op het WDK framework
 • Mobiele web applicaties
  • Angular technology stack

Sindala maakt ook gebruik van een custom REST servicelaag die naast functionaliteiten zoals documentgeneratie en contactbeheer ook voor de nodige integraties voorziet.

Wat zal je als solution architect doen?

Vanuit de noden en wensen van de verschillende departementen en diensten binnen de provincie Antwerpen bepaal je als Solution Architect wat de best passende oplossing is binnen het domein Sindala waarvoor je verantwoordelijk bent.

Je bepaalt of configuratie, dan wel implementatie nodig is binnen je domein en stelt een gedetailleerd technisch ontwerp op voor de oplossing die je voor ogen hebt.

De implementatie van je ontwerp door je collega’s stuur je aan en bij binnen je domein met de nadruk op de kwaliteit van de uiteindelijke oplossing.

Je zorgt samen met je collega’s voor de operationele 3de lijns ondersteuning van je domein. Je kijkt toe op een vlotte overdracht van de oplossingen binnen je domein naar de 1ste en 2de lijns ondersteuning van het team ICT Operations. Je zorgt tevens voor een representatieve monitoring om dit domein onder controle te houden.

Bij het uitwerken van een gedragen strategie voor jouw domein in lijn met de visie van het departement ondersteun je je teamverantwoordelijke inhoudelijk. Zo zorg je ervoor dat je domein voor een periode van 5 tot 7 jaar optimaal ingezet wordt en maximaal meerwaarde genereert.

Je ontwikkelt een functionele en/of technologische roadmap voor je domein in nauw overleg met het team ICT Architectuur. Release management zet je op en volg je op binnen je domein. Vanuit jouw overkoepelend zicht over en vanuit jouw kennis van de basiscomponenten en erbij nauw aansluitende andere componenten binnen je domein, verken je maximaal de mogelijkheden ervan en zorg je voor gecoördineerde en gedragen nieuwe implementaties binnen je domein.

Samenwerking zoek je actief op met je directe collega’s, je teamverantwoordelijke, het team ICT Architectuur en de andere solution architecten van het departement om deze implementaties af te toetsen en te zorgen dat er op een uniforme manier van gebruik gemaakt wordt.

In het kader van overheidsopdrachten binnen jouw domein zorg je voor de technische input en de validatie van de aangeboden offertes en voorstellen.

Je bent expert binnen je domein en zorgt dat je deze expertise verder uitbouwt en overdraagt naar je directe collega’s.

Als ambassadeur voor je domein vergroot je met je expertise en realisaties het draagvlak van je oplossingen binnen de verschillende departementen en diensten van de provincie Antwerpen.

Wie ben jij?

Als solution architect beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten
 • klantgerichtheid: je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten
 • visie: je bekijkt feiten van op een afstand en kan ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen
 • plannen en organiseren: je brengt structuur aan in tijd en ruimte, en stelt prioriteiten bij het aanpakken van problemen
 • richting geven: je geeft richting op het niveau van processen en structuren

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Je beschikt over een algemene kennis van ICT infrastructuur en ICT toepassingen
 • Je hebt een basiskennis van ITIL, projectmanagement en kwaliteitsnormen
 • Je hebt kennis van het opzetten van incident-, change- en releasemanagement binnen een applicatie context
 • Je hebt aantoonbare ervaring met opentext documentum producten of een gelijkaardig platform
 • Je hebt expertise in één of meerdere van volgende onderdelen:
  • Architecturaal en technisch CMS expertise in documentum of een gelijkaardig platform
  • Object georiënteerde talen en een toegepaste kennis in java Java
 • Kennis van volgende documentum componenten WDK, Process Builder, BPS, DTS, xPlore, DFC, TBOs, DQL, API is een pluspunt
 • Je hebt kennis van strategieontwikkeling en verbeterwerking
 • Functionele ervaring met case management

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten. Wel wordt de volgende ervaringsvereiste gesteld: de kandidaat beschikt over aantoonbare relevante ervaring binnen een CSM platform.

In deze functie is echter een master denkniveau gewenst. Kandidaten die niet in het bezit zijn van minimum een geldig Master diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef. Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op master niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

Dit gedeelte zal doorgaan op in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv- screening. De capaciteitsproef is dus uitsluitend.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Bevorderingsvoorwaarden

- je bent titularis van een graad van niveau B of niveau C;
- je hebt ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau B of ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau C of in beide niveaus samen of hogere graad of in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau waarvoor deze selectieprocedure ingericht wordt;
- als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma vereist, dien je te voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie;
- je bent statutair aangesteld of hebt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie vanaf rang Av of hoger en enkel medewerkers met salariëring in schalen A1a-A1b-A2a of hoger zich kandidaat kunnen stellen;

Voorwaarden:
- je bent statutair of contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure of hebt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
- je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit (als je werkt bij een APB verbonden aan de Provincie Antwerpen of een andere overheid):

Ben je personeelslid van een Autonoom Provinciebedrijf (APB) verbonden aan provincie Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan dan kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of een personeelslid van de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum

Kijk naar het gedeelte ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden voor interne en externe personeelsmobiliteit.

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Cv-screening
De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening. De HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • Aantoonbare ervaring in het opentext documentum platform of een ander CMS platform
 • Relevante ervaring als solution architect of rollen met een duidelijke link naar software architectuur
 • Persoonlijke motivatie

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

(Thuis)opdracht
Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht toe te kunnen lichten aan de selectiejury.

Presentatie opdracht en competentiegericht interview
De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein. Het interview zal plaatsvinden op in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen).

Eindselectie
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de opdracht en het competentiegericht interview.

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 1 november 2020.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Maxime Janssens, consulent werving & selectie (tel. 03 240 54 32 of email maxime.janssens@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Samir Ait-Serhane, teamverantwoordelijke (tel. 03 240 52 06 of email: samir.ait-serhane@provincieantwerpen.be).