Projectleider Gemeentewegen - Anankei

Brussel
2019-09-10
2020-07-09

Omschrijving

Op 1 september 2019 treedt het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking (de publicatie in het Belgisch Staatsblad was op 12 augustus 2019). Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen. 

Dit decreet regelt een aantal bevoegdheidsverschuivingen: van de provinciale en gerechtelijke sfeer naar de gemeentelijke sfeer, het bestuurlijk toezicht (adviezen en annulatieberoep) van provinciale naar gewestelijke niveau en een bevoegdheidsverschuiving van het departement omgeving naar het departement MOW.

Om dit traject in goede banen te leiden is het Departement MOW op zoek naar een Projectleider gemeentewegen op voltijdse basis.

De opdracht van de projectleider gemeentewegen heeft tot doel om het nieuwe decreet gemeentewegen te implementeren en het proces te optimaliseren met het oog op een efficiëntere aanpak en een toekomstige digitalisering. De projectleider gemeentewegen zal de coördinerende rol op zich nemen voor dit project alsook voor andere optimalisatieprojecten die het departement MOW doorvoert in de periode van tewerkstelling.


Business context
Als projectleider sta je in voor het leiden van het project gemeentewegen binnen scope, timing en budget om de realisatie van de afgesproken doelstellingen te garanderen en de dienstverlening te verbeteren. Op die manier zorg je ervoor dat de processen binnen de organisatie transparant, efficiënt en kostenbewust zullen worden aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken zodat de externe dienstverlening gegarandeerd wordt.
 

Vereisten

Taakomschrijving:

1 : Projectanalyse (Mee)analyseren van gestelde problemen of behoeften ikv een concrete klantvraag/project om een concreet en doelgericht projectplan te kunnen verfijnen/bijsturen/opvolgen. 

2 : Projectdefinitie en -planning: (mee)definiëren en plannen van het project om een duidelijke leidraad en aanpak te hebben. Krijgen van een goedkeuring van het projectvoorstel (inhoudelijke definiëring, aanpak, budget en de planning) van zowel de klant als het management. In deze functie heeft dit betrekking op het verder verfijnen van het project na de bestelling. 

3 : Projectuitvoering en -opvolging Opvolgen en mee uitvoeren van het project om ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden.

4 : Peoplemanagement Ervoor zorgen dat de medewerkers (betrokkenen bij het project) individueel en in team zodanig presteren dat het project gerealiseerd wordt en dat zij daarvoor de nodige bekwaamheden kunnen ontwikkelen (functionele aansturing). 

5 : Rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project om het management/de projectstuurgroep op de hoogte te houden.

6 : Communicatie en contacten Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners met als doel een draagvlak te creëren, zowel binnen de organisatie als bij de belanghebbenden. Je handelt met een heterogene groep van belanghebbenden, met soms tegengestelde belangen.

7 : Project- en kennisoverdracht Overdragen van het project naar de organisatie om een succesvolle implementatie van de projectresultaten mogelijk te maken.